Barcelona a 29 de novembre de 2016
(Per a actualitzacions posteriors:  http://cv.enricijoana.net/ )
 Em complau presentar-los el present currículum, per si fos del seu interès.
Dades Personals
Enric Francès i Soler de 54 anys d'edat. Nascut el 17 de Maig de 1961 a Barcelona i amb domicili a: Via Laietana 48, 2n 1a 08012 Barcelona i telèfon 93.268.35.43.  enricijoana@enricijoana.net. Permisos de conducir categories A i B.
Dades acadèmiques
1978 i següents: Curs del Centro de Estudios APRA
Técnico en mantenimiento de sistemas digitales.
1978 a 1980 Cursos de CCC
Electrónica Fundamental. Transistores.
Técnico en Alta Fidelidad y Estereofonía. Informática(Iniciación).
1978 a 1980 Cursets del Cicle d'Informàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya:
Introducció a la Programació BASIC. Programació Avançada BASIC.
Introducció a la Programació FORTRAN. Programació Avançada FORTRAN.
Introducció a la Programació Estructurada. Programació en llenguatge PL/1.
Programació en llenguatge ALGOL/60. Programació en llenguatge ALGOL/68.
Introducció a la programació COBOL. Programació Avançada COBOL.
1992 a 2003 Cursos de l'Asociación de Técnicos de Informática:
El Sistema Operativo UNIX. Uso de "System Calls" de Unix.
Fundamentos de Programación Windows Fundamentos de la Base de Datos Relacional Informix
Disseny fàcil d´aplicacions Windows amb Access. Anàlisi i disseny orientat a objectes amb UML
1993 Cursos de l'Institut de Noves tecnologies(iNT).
Apèndix Pràctic de SDK. Visual Basic. C/C++
1994 Curs d'APE Software Components
Introducció a L´Enginyeria del Software Orientada a Objectes.
1997 IBM Centro de FormacióN
Programación Cliente/Servidor AS/400-Entorno Windows.
2004 Centre d'Innovació i Formació Ocupacional Sant Feliu
Administrador de sistemes operatius de xarxes locals (450 h).
2004 Centre d'Innovació i Formació Ocupacional la Violeta
Tècnic en gestió de qualitat - normes ISO 9000:2000 (225 h).
2004 Pangea - Comunicació per a la Cooperació
Curs d'introducció al Linux .
2004 Fundación Instituto de Ciencias del Hombre
Curso Online de Accesibilidad Web para Programadores y Diseñadores.
2005 Tele@ula
Lenguaje de Programación JAVA (66h)
2006 a 2008 Escola d'Administració Pública de Catalunya
Tècniques d'organització del treball administratiu (19h) Curs de signatura electrònica (8h)
2007 a 2008 Aula Virtual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Procediment Administratiu (45h) Word a distància nivell bàsic (40h) Excel a distància nivell bàsic (40h)
Access a distància nivell bàsic (40h) Power Point a distància nivell bàsic (40h) Word a distància nivell mitjà (40h) Excel a distància nivell mitjà (40h)
2007 a 2016 Pla de Formació Continuada de l'Ajuntament de Mataró
Gestió pressupostarià (4h) Procediment administratiu (4h) Contractació en el sector públic (4h) Outlook: Optimització de l'ús compartit (4h)
Registre ERES del  Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC). Impartit per Sadiel, tecnologías de la información. (7h). Taller de registre d'entrades i sortides (2h). Business intelligence. Anàlisi OLAP (4h).
Curs per a usuaris de l'e-NOTUM (Consorci AOC). (10h). Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal (6h). Llei 39/2015 de procediment administratiu: canvis respecte la normativa anterior (10h).

2008 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya / Foment del Treball Nacional
Llenguatge SQL en les bases de dades relacionals (60h)
2008 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya / Foment del Treball Nacional / Sun Microsystems
Programador Java (Desenvolupament d'aplicacions empresarials en J2EE) (150h)
Actualment, a falta de presentar el projecte per a l'Enginyeria en Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona
Pràctiques realitzades en ordinadors Data General, VAX (VMS) y PC's; en FORTRAN, PL/I, Assembler, Pascal, Lisp, C y Prolog.
Idiomes
Francès
EGB, BUP y COU.
Anglès
Certificate of Upper-Intermediate English per l'Institute of North American Studies.
Català
Certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Webs personals
2000-08: http://qgammon.enricijoana.net/ XHTML 1.0, CSS-1 (rev.1999) / CSS-2, JavaScript 1.1, MATHTML 2.0, PHP 4.0 (GD y FPHP), MySQL 3, MyODBC 3.51, Amaya, Maguma Studio, EasyPHP 1.6
Experiència Professional (sense contracte)
1979-80: Programació de comptabilitats en BASIC, SO: OASIS, Hardware: Altos y Eina, per a Eina Informàtica S.A.
1980-82: Programació d'aplicacions de gestió en BASIC, SO: OS-65U, Hardware: Ohio Scientific; para ISECOM Barcelona, ISECOM Madrid, Octeto Informática S.L. y Comercial Florences.
1984-87: Programació i manteniment d'aplicacions de gestió en BASIC, SO: OS-65U y CP/M Hardware: Ohio Scientific y Gemini. Para Teledata.
1984-87: Redacció d'articles de divulgació informàtica per a la revista "Informática Test" i la "Guía del Comprador de Informática", ambdues d'Ediciones Haymarket. Durant tres mesos director executiu d'"Informática Test" i, posteriorment, assessor tècnic.
1987: Programes generadors d'imatges en Pascal, Basic y Assembler-8086, SO: MS-DOS, Hardware: PC. Per a l'exposició "Fractals", inaugurada en el Palau Solleric de Palma de Mallorca.
1988-92: Programa de declaracions de Renda/Patrimoni en Turbo C, SO: MS-DOS, Hardware: PC. Desenvolupament i manteniment per compte propi.
1988: Redacció d'articules de divulgació informàtica per a les pàgines d'Informàtica de "La Vanguardia".
1990: Programa de comunicacions PC-Mainframe en Clipper y Turbo C, SO: MS-DOS, Hardware: PC. Per a la Capitanía General de Madrid, durant el servei militar.
1993-94:Docència a iNT, curs "Fundamentos de Programación Windows". Preparació del curs "C/C++".
1994: Programa de gestió de clients i comandes i emissió d'albarans d'enviament, via modem en Access 1.1/Acces Basic, SO: Windows 3.1; per a Aenologics Systems.
1994-95: Màduls de "Tipología" i "Impedancias", per a programes DietoWin 2.0 i HumanWin 1.0. Comunicació amb impedanciòmetre via RS-232. En Visual Basic 3.0 , Crystal Reports 2.0, Accusoft IFL 4.0/VBX y SDK; DLLs i executables de processador de textos en Borlan Delphi. SO: Windows 3.1/3.11, BD: Access 2.0 (Jet Layer); Anàlisi/Disseny: EasyCase Plus 3.13, OOTher-OO 1.06 y APE-Case; Version Manager: Microsoft Delta 1.0; Per a A.P.E. Sofware Components
Experiència Professional (amb contracte)
Empresa Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Categoria Autònom.
Antiguitat 1985 a 1988
Projectes Gestió econòmica dels cursos de Català per a adults.
Programació
BASIC Microsoft
Entorn
FDOS (Sistema Operativo) Worplex

Empresa A3-Aplicacions Informàtiques S.A.
Categoria Programador
Antiguitat 02/06/92 al 16/7/93
Projectes Renda/92 y E.O.S v5.00 (93)
Disseny
Dessign/1 v4.51 Arthur Andersen
Demo II v3.01 Sage Software
Programació
Quik BASIC Extended v7.1 Microsoft
Basic Compiler v7.10 Microsoft
Btrieve v5.10 (Indexados) Novell
DP (Diàlegs) A3
A3HELP (Gestor d'ajudes) A3
Entorn
MS-DOS 5.0 Microsoft
Windows 3.1 Microsoft
Red Novell v2.15 Novell
PVCS v4.0 (Version Manager) Intersolv

Empresa BS Informática (Barcelonesa de Software)
Categoria Analista-Programador
Antiguitat 19/07/93 al 12/11/93
Projectes Micropper v3.1 y v3.2 (Control de presència). 
Generador d'etiquetas per a embalatge de bobines de filferro d'acer.
Programació
GW-Basic v2.02 Microsoft
BASICA v1.00 Microsoft
LINK v1.10 Microsoft
Btrieve v3.14 (Indexados) Novell
Entorn
MS-DOS 5.0 Microsoft

Empresa CORITEL
Categoria Programador
Antiguitat 16/06/95 al 6/10/95
Projectes Anàlisi i programació del manteniment de l'aplicación de pòlissa d'assegurances dels treballadors de la Caixa de Pensions, per a Tecnocaixa.
Programació
Clipper v5.2c Computer Associates
Bliker v 2.01
Lib v3.08 Microsoft
Entorn
Windows v3.1 Microsoft
OS/2 v2.11 IBM
Anàlisi i auxiliars
WordPerfect v5.2 y v6.0 WordPerfect Corporation
Lotus 1.2.3 v5 Lotus Development Corporation
Flow Charting 3 v 2.11

Empresa Prometeo formació i cooperació.
Categoria Professor
Antiguitat 05/2001 a 10/2001 y 06/2002 a 11/2002
Cursos de formació ocupacional; per a menors de 25 anys (2001) / per a majors de 25 (2002) Programació en entorns visuales (400 de les 500 h del curs).
Matèries impartides: Programació estructurada, Programació O.O., Programació Orientada a Events, GUIs, Internet, Client Servidor, CGIs, Visual Basic, Delphi, Visual C++, Java, Access, SQL y HTML.
ANTERIOR OCUPACIÓ
Empresa Interacció Editorial (grup Enciclopèdia Catalana)
Categoria Programador
Antiguitat 9/10/95 a 15/01/04
Sou 27.277,38- Bruts anuales (Any 2003)
Projectes
(95-97) CD: "Índex electrònic de la Gran Enciclopèdia Catalana": VB 3.0, VC++ 1.5, MMSYSTEM, MS-Viewer.
(2002) Adaptació per a Win NT / Win 2000 / Win XP
(95) CD: "Índice General de Difusora Internacional" (Grupo Planeta): VB 3.0, Access 2.0.
(96) CD: Producte de demostració preliminar d'"Encliclopèdia Compacta": VB 3.0, VC++ 1.5, MMSYSTEM.
(96) Programa: "Formes mares" per al "Col·legi d'Arquitectes de Catalunya": VB 3.0, VC++ 1.5, VC++ 2.0.
(96-2003) Edición en CD del "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" VC++ 2.0, Win32S (Compatibility port per a Macintosh).
Compressió de dades en les edicions del 98 i posteriors.
(96) CD: "Encliclopèdia Compacta" VC++ 2.0, Win32S, MMSYSTEM, Fractal Imager (Iterated Systems), Sentinel Pro(Rainbow Technologies), MS-Viewer.
(96) Edició en CD: del "Diccionari de la Llengua Catalana" de l'"Institut d'Estudis Catalans" VC++ 2.0, Win32S.
(96-97) CD: "El món interactiu": VB 3.0, MMSYSTEM, MS-Viewer.
(2002) Adaptació per a Win NT / Win 2000 / Win XP
(97)discos flexibles: "Catàleg d'Editors en llengua catalana" per a l'"Associació d'editors en llengua Catalana": VB 3.0, Access 2.0.
(97) Extracció de dades del catàleg d'asistents a la Fira de Frankfurt: Access 2.0.
(97) CD: "Enciclopedia Documenta" per al "Grupo Zeta" VC++ 2.0, Win32S, MMSYSTEM, Fractal Imager (Iterated Systems).
(98) CD: "L'Enciclopèdi@" per al diari "AVUI" VC++ 2.0, Win32S, MMSYSTEM, Fractal Imager (Iterated Systems).
(98) Edició en CD: del "Diccionari Català-Castellà, Castellà-Català" d'"Enciclopèdia Catalana" VC++ 2.0, Win32S.
(98) Actualizació de les bases de dades de l'"Índice General de Difusora Internacional" fins l'any 98. Access 2.0.
(99) CD: "Enciclopèdia Compacta 2000" VC++ 2.0, MMSYSTEM, Fractal Imager (Iterated Systems), Securom,(Sony-DADC).
(2000-03) Programa client/servidor per a la consulta interna de les BD documentals del grupo Encliclòpedia Catalana i mòdul d'actualització de la Bd. VC++ 6.0, Asna Acceler8DB, Asna Tolbox for VC
(2001-02) Programes CGI per a la creació, consulta i manteniment de fòrums de discussió a Internet Infollibres.com. VB 6.0, Acces 6.0, HTML
(2002) Adaptació dels esmentats programes per als fòrums de Sàpiens digital.
(2001) Treballs de suport al departament de diccionaris Access 97/Access Basic
(2001-02) Fototeca-II: Consulta mitjançant intranet de base de dades d'il·lustracions amb consulta per paraules clau. VB 6.0, Access 97, CGI, HTML.
(2001) e-books: Compaginació d'e-books. HTMl readerWorks publisher.
(2001) Treballs de conservació de dades comptables prèvies a la transició a l'euro. VB 6.0, access 97, Client access/400
(2001-03) Programes per a l'entrada i gestió de matrícules en el campus virtual d'Ensenyament Obert. VB 6.0, access 97 / access 2000, CGI, HTML.
(2001) CD: "Enciclopèdia Compacta 3a Edició" VC++ 2.0, MMSYSTEM, Fractal Imager (Iterated Systems), Securom (Sony-DADC).
(96-03) Suport tècnic a usuaris d'"Encliclopèdia Compacta", "Enciclopèdia Compacta 2000", "Enciclopèdia Compacta 3a Edició" i "L'Enciclopèdi@".
(2002) Programa d'entrada de dades de clients. VB 6.0, Access 97
(2003) Plug-in de correcció ortogràfica en Català per a Microsoft Office 2000 i compatible amb les Proofing APIs for Microsoft Office 2000.v 3.0. VC++ 6.0, CSAPI 3.0.
Entorns
Windows 3.1/3.11/Win32S Windows-NT 3.5 / 3.51 / 4.0 / 2000 Windows-95 / 98 / Me
Novell Client Access ODBC-400
Asna Acceler8DB Asna Tolbox for VC Internet / Intranet
DARRERS TREBALLS
Empresa Organisme autònom Institut del Teatre
CategorIa SuplÈncia d'una plaÇa de: Tècnic Auxiliar Informàtica
Antiguitat 18/11/04 a 07/01/05
Empresa Diputació de Barcelona
Categoria Interinatge en una plaça de: Tècnic Auxiliar Informàtica
Antiguitat 01/06/05 a 15/09/05
Empresa Organisme autònom Flor de Maig
Categoria Suplència d'una plaça de: Tècnic Auxiliar Informàtica
Antiguitat 15/02/06 a 19/02/06
Empresa Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (actual Departament d'Acció Social i Ciutadania)
Categoria Suplència d'una plaça de: Tècnic Administratiu
Antiguitat 27/03/06 a 09/06/06, 20/06/06 a 18/09/06 i 26/09/06 a 08/10/06
Empresa Ajuntament de Mataró
Categoria Auxiliar Administratiu com a Funcionari en pràctiques a la Unitat Administrativa del Servei de Manteniment i Serveis
Antiguitat 09/10/06 al 14/05/07
Categoria Auxiliar Administratiu com a Funcionari de carrera a la Unitat Administrativa del Servei de Manteniment i Serveis
Antiguitat 15/05/07 al 31/08/12
Categoria Auxiliar Administratiu com a Funcionari de carrera a la Unitat de Suport Administratiu del Servei de la Policia Local
Antiguitat 01/09/12 al 31/12/12
Categoria Auxiliar Administratiu com a Funcionari de carrera al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública
Antiguitat 01/01/13 al 23/02/15
Categoria Administratiu com a Interí al Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació
Antiguitat 24/02/15 al  14/06/15
Categoria Administratiu com a Interí i acumulació de tasques d'Administratiu Especialista  al Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació
Antiguitat 15/06/15 fins el dia d'avui
En espera de les seves notícies els saluda atentament:Enric Francès i Soler